דילוג לתוכן העיקרי

שימוש בספרי קודש ללא רשות.

שאלה

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי אדם שמעוניין להישתמש בספרי קודש של חבירו, ללא אישור ממנו. במיקרה שלא כתוב בפירוש בספר, שאסור להישתמש ללא רשות. האם אפשר להתיר זאת, מצד ניחא ליה לאיניש דליעבדו מצווה בממוניה, או שמא כיוון שיש חשש שיקרעו הספרים, אדם לא מעוניין שישתמשו בספריו כלל?
תודה רבה. תזכו למצוות. .

תשובה

כל שיש חשש, שבאותו שימוש יש הפסד, או עלול להיות נזק - אסור. ואין אומרים ניחא ליה לאיניש דיעביד מצוה בממוניה. וכלן השואל ס"ת מחברו, אסור לו להשאילו לאחר בלי רשותו. ועיין נימוקי יוסף על בבא בתרא, מד, ב, שהביא דעת הריטב"א רבו, שמותר לאדם להשתמש בטלית של חבירו, או בתפילין שלו בלי רשותו, משום דניחא לאיניש דיעביד מצוה במממוניה. והנימוקי יוסף תמה על רבו, שהרי המוצא תפילין, שם דמיהם, ומניחן, ואם לא שם דמיהם, אסור לו להניחם, ובנימוקי יוסף על הלכות קטנות (מנחות) ציצית דף יב, א, מביא בשם מורו, שמותר לאדם להתעטף בטלית חברו בלי רשותו, משום שמדובר בעיטוף מועט,, וניחא ליה לאיניש... מה שאין כן עיון בספרים, בלי רשות, שעלול להימשך לעיון גדול, ויש איבוד הקרן - אסור.