כלאיים

שאלה: 

שלום וברכה, הרמב"ם במשנה צורה, הלכות כלאיים, פרק ראשון, מפרש את הפסוק " שדך לא תזרע כלאים" שהן אסור לזרוע שני זרעים והן להרכיב אילן באילן. אבל, בעוד שהאיסור של זרעים הוא רק בארץ ישראל, שכתוב "שדך", בהרכבה של אילנות חל, לדעתו, גם בחו"ל? לא ברור למה? או ש"שדך" מיתפרש כארץ ישראל או לא? בברכה,

תשובה: 

מיעוט איסור כלאי זרעים בחו"ל הוא דברי קבלה, לשדך הוא לאו דוקא בארץ ישראל. ואדרבה כל שדך, אפילו בחו"ל, רק לעניין הרכבה, שלא נתמעט בקבלה, כמו כלאי זרעים. זאת ועוד, כתב רבינו, בהלכות כלאים, י, ו: מפי הקבלה שבני נח אסורין בהרבעת בהמה, ובהרכבת אילן בלבד, ואין נהרגין עליהן".

תאריך: 
20/02/13 י' אדר התשע"ג
x

Audio Playlist