דילוג לתוכן העיקרי

תפילין או תפילה בצבור

שאלה

לרב הרצוי לכל אחיו ברכת השלום! נהוג אצל בני אשכנז (ע"פ המשנה ברורה בסי' סו ס"ק מ שהכריע כמג"א שתפילין עדיף מתפילה בצבור) שמי שאין לו תפילין להמתין לחברו עד אחר הקדושה והלה פושטן ונותנן לחברו להניחן. אציג האפשרויות השונות ומצאתיהן 3:
א. ינהג כבני אשכנז ואזי הפסיד התפילה בצבור?
ב. ינהג כנ"ל אך יתפלל בלחש עם החזן שמתפלל את החזרה בקול ועלתה לו כעין תפילה בצבור ורק אח"כ ישלים את ק"ש עם ברכותיה ויכול לעשות כן לרבנו כידוע. (דתפילה בצבור עדיפא על סמיכת גאולה לתפילה אפילו בשחרית)
ג. יתפלל הלה עם הצבור ממש בלא תפילין לחש וחזרה, ויחזור לומר ק"ש עם תפילין שהרי בכך עיקר הקפידא שלא יעיד עדות שקר ע"ע.
בתודה רבתי נהוראי יהב ירושלים

תשובה

לשיטתנו, אם יוכל שמישהו מן הציבור יתן לו תפילין אחד, של ראש או של יד, כלומר הנותן יסתפק בתפילין אחד, והמקבל בתפילין השני, ויתפללו עם הציבור ואח"כ יחליפו. כי התפילין הם שתי מצוות, של יד בפני עצמה ושל ראש מצווה בפני עצמה. אך אךם אין מי שמסכים להשאיל לו תפילין אחד כאמור לעיל, יתפלל בציבור, ואח"כ יניח תפילין.