יסודי התורה

שאלה: 

לכבוד הרב שלום וברכה האם האיסור למחוק את שבעת השמות מן התורה הוא אך ורק כאשר הם כתובים בכתב עברי אשורי, או שמא גם בכתב עברי שאינו אשורי, או אולי אפילו בכתיבת שאר שפות?
בתודה ובברכה

תשובה: 

עיין בשו"ת הריב"ד, ספר המדע, סימן טז, סוף הערה 3, עמ' כט, שהביא בשם מחלוקת, אם מותר למחוק שמות ה', שנכתבו באותיות לועזיות שהר"ח כסאר - אסר, והר"י קורח, שהאיסור של מחיקת שמות ה', רק כשכותבים בכתב אשורי, וכוחו להקל מדברי רבינו, שבת, כג, כו, "שמצילין בשבת כתבי הקודש מפני הדליקה, רק אם הם כתובין אשורי ובלשון הקודש, אבל אם היו כתובין בכל לשון, או בכתב אחר, אין מצילין אותן אפילו היה שם ערוב...". ולכאורה משמע, שמותר לאבד שמות ה', שכתובים שלא בכתב אשורי, אם כי תמוה הדבר, כיצד דייק הר"י קורח מהדין שאין מצילין מפני הדליקה בשבת, להיתר לאבד שמות ה' בלעז, בידיים. אולם הר"א חממי שליט"א הפנה גם להערת מורנו הרב יוסף קאפח על שבת, שם, אות סח, ולהערתו של הר"א חממי שליט"א על תשובת הריב"ד, שם, סי' יז, הערה
1. מכלל המקורות הנ"ל יוצא שאסור למחוק שם ה' שכתוב שלא באשורית, ורק שם ה' שנכתב באותיות לעז, אפשר לאבד, כי באותיות לעז יש כבר שיבוש מהותי בשם ה'. לסיכום, נראין להלכה דברי מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל, שאוסר למחוק שם ה', שכתוב שלא בכתב אשורי, אבל מותר לאבד שם ה' שכתוב באותיות לעז.

תאריך: 
16/09/11 י"ז אלול התשע"א
x

Audio Playlist