דילוג לתוכן העיקרי

פסיקה על פי אגדות

שאלה

לכבוד הרב ידוע שלשיטת הרמב"ם:
1. דברי אגדות רבות אינם כפשוטם
2. אין מכריעים הלכה בעניין שנוגע לאמונתדבר בלבד בלי שייכות למעשה ובלי שייכות לעיקרי האמונה
3. לא נדע את פרטי המקרים של ימות המשיח ואחרית הימים עד שנגיע לתקופה אם כך, מדוע אנו מוצאים מקרים שבהם הרמב"ם פסק הלכה על פי אגדות ובהם הרמב"ם הכריע מה יקרה באחרית הימים? לדוגמה בהלכות תשובה פרק ט שהרמב"ם הכריע שהמשיח ילמד תורה את ישראל וכו' והרי זה שנוי במחלוקת וזה לא כדעת רב חנין: א"ר חנין אין ישראל צריכין לתלמודו של מלך המשיח לעתיד לבא, שנא' (ישעיה יא) אליו גוים ידרושו לא ישראל ( בראשית רבה (וילנא) פרשה צח ד"ה ט אוסרי לגפן ) ומן הסתם הרמב"ם שאב את כל השקפתו על ימות המשיח ואחרית הימים מדברי אגדה, כי בד"כ מקורות על ימות המשיח מקורם באגדות. מדוע בעצם הרמב"ם הכריע מה יקרה לעתיד לבוא אם במילא לא נדע את הדברים איך יהיו עד שיהיו?

תשובה

אין מדובר בהכרעת הלכה, אלא הרמב"ם כתב את דברי חז"ל הנראים לו מבחינת ההתרחשויות לעתיד לבוא.