דילוג לתוכן העיקרי

לט אדם ידיו המפה

שאלה

האם יש צורך ללוט את שתי הידיים בזמן שאני אוכל סנדביץ' בידי האחת?

תשובה

מסתבר שצריך ללוט שתי ידיו, שאם לא כן במה שונה הדין מאוכל ע"י מגרפה (מזלג) שצריך נטילת ידיים. ולכן יפה כתב מורנו הרב יוסף קאפח על הרמב"ם, ברכות, ו, יח, סוף אות נה, שכל שידיו מגולות, כאילו אינן נטולות. וכל שהן לוטות, הרי הן כנטולות ולא מחשש נגיעה. ואם כן, צריך ללוט שתי ידיו. וכן כתב ביאור הלכה, שו"ע, או"ח, קסג, ד"ה ידיו במפה ופקפק בדברי הרמ"א שהתיר לאכול בכף בלי נטילה. וכן כתב במ"ב, שם, סק"ה, אלא שהוא חשש לטעם נגיעה.