שונות

שאלה: 

שלום רב האם כבודו יכול להסביר לפרש הלכה הבאה ולתת דוגמא לה מתלמוד בבלי ג [ב] טעה בשיקול הדעת, כגון דבר שהוא מחלוקת תנאין או אמוראין, ולא נפסקה הלכה כאחד מהן בפירוש, ועשה כאחד מהן, ולא ידע שכבר פשט המעשה בכל העולם כדברי האחר--אם היה זה הדיין מומחה, ונוטל רשות מראש גלות, או שלא היה נוטל רשות, אבל קיבלו אותו בעלי דינין עליהן--הואיל והוא מומחה, חוזר הדין; ואם אי אפשר להחזיר, פטור מלשלם. תודה רבה

תשובה: 

כל דין שהוא שנוי במחלוקת וטרם הוכרעה ההלכה בסנהדרין, אך פשטה ההלכה למעשה, כדעה מסוימת, הרי שיש משקל הלכתי למנהג בדיני ממונות, ופסק כדעה שלא פשט המנהג כמותה, הרי זה טועה בשיקול הדעת, אם היה מומחה, חוזר הדין, ואם אין אפשרות להחזיר הדין, כי כבר נעשה מעשה על פי פסיקתו, פטור מלשלם, אך אם לא היה מומחה, משלם.

תאריך: 
09/06/14 י"א סיון התשע"ד
x

Audio Playlist