שאלה בלשון לצמח קיסר

איך צריך לנקד את המילה "ברכת" עם דגש בכ' או בלי , כדין בגד כפת אחרי שווא מרחף?
האם היא דומה למלכי , דרכי וכדו'.

תודה
וברכת הצלחה למו"ר הרב רצון ערוסי

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

השווא שברי"ש בתיבה "ברכת" הוא, ללא ספק, שווא המכונה "שווא מרחף", ולכן עפ"י כללי הדקדוק, הכ"ף התוכפת לו רפויה. למרות זאת ראוי מיד לציין, כי במקרא כל המופעים של "ברכת" הם בדגשות הכּ"ף, כגון: "ברכַּת אברהם" (בר' כח,ד), כלומר, השווא שברי"ש נתפש כשווא נח. ואולם, בלשון חכמים הוגים בני-תימן תמיד "ברכַת" ברפיות הכ"ף, כגון: "ברכַת השיר:" (פס' י,ז), ואכמ"ל.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪