שופר תימני מסולסל

שאלה: 

כב' הרב, שלום רב.

אני תמיה מדוע יש החושבים כי השופר התימני המסולסל הוא של מין חיה (דישון, "קודו". וקשה עליהם כי האונקלוס ורס"ג ביארו שהדישון הנזכר בתורה הוא "ראם", והרי קרני הראם כלל אינם דומים לשופר התימני).

והרי מבואר במסכת חולין נ"ט ע"א וברמב"ם הל' מאכלות אסורות ההבדל שיש בין קרני החיה לקרני הבהמה. והתנאי להיותו חיה הוא או שקרניו מפוצלות או שיהיו גם כרוכות (היינו שופר בתוך שופר כקרני השור) וגם חרוקות וגם הדורות כקרני הצבי. והרי עינינו הרואות כי אין את כל 3 התנאים הנ"ל בשופר המסולסל, הוי אומר שהשופר התימני המסולסל מין בהמה הוא ע"פ הגדרות חז"ל ולא מין חיה.

תשובה: 

אין לזה שום קשר, מאחר שהשופר המסולסל אינו של איל, אין יוצאין בו ידי חובה לפי רבינו, יהי מקורו מבהמה או מחיה.

תאריך: 
05/10/10 כ"ז תשרי התשע"א
x

Audio Playlist