האם חייב היחיד להתפלל אך ורק בבית כנסת?

רמב"ם הלכות תפילה פרק ח'

א. תפילת הציבור, נשמעת תמיד; ואפילו היו בהן חטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס תפילתן של רבים.  לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל יחידי, כל זמן שיכול להתפלל בציבור.  ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת, שאין תפילתו של אדם נשמעת בכל עת, אלא בבית הכנסת.  וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, ואינו נכנס לתוכה להתפלל--נקרא שכן רע.

ב. ומצוה לרוץ לבית הכנסת, שנאמר "ונדעה נרדפה, לדעת את ה'" (הושע ו,ג); וכשייצא מבית הכנסת, אל יפסוע פסיעה גסה, אלא ילך מעט מעט.  וכשייכנס לבית הכנסת, ייכנס שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל, לקיים "לשמור, מזוזות פתחיי" (משלי ח,לד).

תאריך: 
23/08/18 י"ב אלול התשע"ח
x

Audio Playlist