כיצד להתייחס למפגינים על גדרות גבולות המדינה?

שאל חייל ואמר, שמבחינתו הוא רואה את אותם אוייבים אשר מתקרבים לגדר בגבול עזה כסיכון בטחוני, אבל הוא אומר סוף, סוף כל אותם ארגונים וכל אותם קולות אשר משמיעים ונשמעים שכאילו חס ושלום הם יורים באש חיה לעבר אנשים בלתי חמושים, מחלחל בקרב לבבות של חיילים צעירים אשר מוסרים את עצמם כדי להגן עלינו ואז הוא שואל האם באמת יש משהו ממשהו באותם קולות שצריכים להתחשב בעובדה שמדובר בכך שאותם משתוללים הם בלתי חמושים?

והתשובה, באמת יש בעיה לדורנו שאין דורנו מחובר אל תורת ה' שהיא, היא תורת חיים אמיתית בעולם הזה ובעולם הבא, והיא מקור המוסר האמיתי. בהלכה נאמר בהלכות שבת פרק ב' הלכה כ"ג גויים שצרו על עירות ישראל אם באו על הסכם ממון אין מחללים עליהם את השבת ואין עושים עמהם מלחמה. ובעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו אלא עסקי תבן וקש יוצאים עליהם בכי זין ומחללים עליהם את השבת. ובכל מקום אם באו על עסקי נפשות, או שערכו מלחמה, או שצרו סתם יוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת. ומצווה על כל ישראל שיכולים לבוא, לצאת ולעזור לאחיהם שבמצור ולהצילם מיד הגויים בשבת ואסור להם להתמהמה במוצ"ש. וכשיצילו את אחיהם, מותר להם לחזור בכלי זין שלהם במקרה שבת כדי שלא להכשילם מהעתיד לבוא.

והשולחן ערוך גם כן באורח חיים סימן שק"ט סעיף ו' הביא הלכה זו והרמה הוסיף ואפילו לא באו עדיין, אלא רוצים לבוא, כלומר מתכננים. ז"א בהלכה יש כוונה מאוד, מאוד ברורה, כל שיש להם כוונות מלחמתיות כגון: לחטוף מישהו או לפגוע במישהו, או לתפוס שטח ומשם להתקדם, זה פיקוח נפש וזה ברור בין בעיר ספר, בין בעיר שאינה ספר, חייבים לחלל את השבת כי זה בגדר פיקוח נפש. אלא, אפילו אם אין ברורות הכוונות שלהם, אולי להפך, הם מציגים את עצמם כמסתננים לצורך ממון. גנבות ממוניות. הרי אם מדובר בעיר ספר, בעיר של גבול, יש צורך לצאת להילחם נגדם בכלי זין, אפילו בשבת, כי בכיפור ספר גם אם מגמות של המסתננים הם ממוניות, רכושיות ולא נפשות וכך הם יוצרים סיכון שהגבול יהיה פרוץ ואם הגבול יהיה פרוץ יהיה בסופו של דבר פיקוח נפש. לכן, בעיר שהיא ספר, יוצאים אפילו על הסכם ממון. מזה אנו למדים, אין צל של ספק מדובר בגבול בטחוני מובהק. אין צל של ספק, שאותו המון מוסת על ידי החמאס מטרתו היא להביך ולא רק להביך אלא לסכן, לגרום שהגדר תהיה פרוצה. ואם הגדר תהיה פרוצה, יחד... יחד יראו כל מיני גורמים עוינים, אשר יש בהם שנאה תהומית. הם לא באים לצורך ממון. הם באים לצורך מלחמה. זו המטרה שלהם, מלחמה, להרוג, להשמיד, כי אינם מכירים בעצם זכותנו בארץ הקודש ולא בס"מ אחד. ולכן, כיוון שאלו הן המטרות, אלה הם פני הדברים, אף שעדיין לא הגיעו אלא מתכננים להגיע. כבר ההלכה קובעת שיהיה צורך להתארגן ולצאת למלחמה נגדם, ואפילו בשבת, בגלל העניין הזה שבסופו של יום זה יהיה פיקוח נפש. הרי שתורת השם שהיא תורת חיים, אשר מאשימה כל אדם בשפיכות דמים אם למשל אדם מלבין את פני חברו ברבים, הרי זה שופך דמים. ולמרות הכל בדברים האלה היא מפוכחת מאוד, היא יודעת שיש צורך לשים גבול לערכים. לא רק גבול גיאוגרפי, אלא גבול לערכים. ברגע שאתה מדבר יותר מדי בערכיות מסויימת באופן כזה שמסכן את החיים, הערכים האלה הם ערכי מוות הם לא ערכי חיים. רק ערכים אשר מגנים על החיים הקיומיים בעולם הזה כדי להיות אנשי מוסר, ואנשי ערכים אמיתיים ולזקק את הנפש. שלוב של שני הדברים האלה, זה נקרא תורת חיים. אבל חס ושלום ערכים מוסריים כביכול אשר גורמים לסכנה, לסכנה של החיים אזי זה לא נקרא ערכי מוסר. זה לא נקרא תורת חיים, זה לא נקראת תורת מוות ועל אותם חיילים יקרים, נשמה, ואותם קולות שהם של נבוכים, של מביכים, של מבלבלים, של מרפא לבבות אחרים היקרים שלנו אלא על הצבא יותר ויותר וכן על מנהיגי ישראל, יותר ויותר. ובעת הזו, באופן מיוחד יותר מתמיד להשתמש בערכי הנצח של תורת ישראל, ובה נדגול ואותה נפרסם, היא תיתן חוסן לחיילים שלנו, למנהיגים שלנו לעמוד איתן, כצוק איתן, באותו גבול על מנת למנוע חס ושלום קריסה של הגבול וסיכונים בטחוניים ובסיכונים של נפשות, אשר מי יודע איך הם מתחילים ואיך הם מסתיימים והקדוש ברוך הוא יסייעם מעשה רצונו ויתן שלום ושלמות רוחנית בארץ הזו.

תאריך: 
06/05/18 כ"א אייר התשע"ח
x

Audio Playlist