דילוג לתוכן העיקרי

אשה שהגיע מועד טבילתה, האם מותר לה לקצוץ צפרניה מיד לאחר שבעת ימי האבל?

האם  לשיטת רבינו הרמב"ם שמתיר לאשה לגזוז שיערה ניתן להתיר גם קציצת צפרנים במסגרת חובת הטיפוח שלה עבור בעלה?

האם רצוי בימינו לחוש לשיטת השו"ע שמחמיר ומסייג ההיתר לאשה למרות החשש שעלולה לבטל מצוות הטבילה?