עובד שכיר, האם רשאי לצום בעשירי בטבת כאשר יש חשש לפגיעה בכושר עבודתו?

חכמינו הקפידו לפטור השכיר מברכות מסויימות ע"מ שלא לפגוע במעביד, האם לפי"ז נפטור אותו מחיוב צום זה?

בנסיבות של ימינו, שיש להניח שיש הסכמות בין העובד למעביד ואין חשש לגזל, האם יתחייב אף בצום זה? 

האם עדיף שהעובד יקיים חובת הצום ויצא לחופשה ביום זה על אף שהוא מסתכן בשבירת מטה לחמו?

 

תאריך: 
23/12/12 י' טבת התשע"ג
x

Audio Playlist