האם חייבים יורשים לפרוע מן העזבון נדרים שנדר אביהם לבית הכנסת?

 

היש הבדל בדין בין נדר שנאמר שלא בפומבי לבין דין נדר שנאמר בפני הרבים? 

חוב לאחרים שהותיר מי שנפטר, באלו נסיבות חייבים יורשים לפרוע החוב מן העזבון?

"מצוה לקיים דברי המת", האם ניתן להחיל הוראה זו במקרה דנן?

תאריך: 
08/12/11 י"ב כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist