גרם נזק לאחר מעוצמת הדף אוויר שיצא מצינור הפליטה של רכבו, האם יתחייב בתשלום?

 באלו נסיבות מרחיבים את האחריות הנזיקית של האדם גם לנזקים שנגרמו ע"י בהמתו או כליו של האדם?

כיצד מתייחסת ההלכה לנזק שנגרם מעוצמת הבל פיה של בהמת האדם והיש גדרי נזיקין גם בדיבורו של האדם?
הניתן לתבוע מהרשות פיצוי בגין נזק שנגרם מ"בומים" שביצעו מטוסי קרב וכד'?
תאריך: 
14/09/11 ט"ו אלול התשע"א
x

Audio Playlist