דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לעבור על איסור מדרבנן ע"מ להציל האחר מעבירה דאורייתא?

הלכה היא שמותר לרדות הפת ערב שבת קודם שתאפה ע"מ שלא יבא לידי איסור סקילה, האם מותר לרדות פת חבירו ע"מ שיצילנו מאיסור תורה?

האם מותר לאדם להקריב שלמותו הרוחנית ע"מ להציל חבירו מביצוע עבירה?

באילו תנאים ניתן יהיה להציל את חבירו מעבירה ואף לא יחשב כמסייע בידי עוברי עבירה?