עובד שכיר שדיווח במרמה שעבד עבודה שלא בצע ומעונין לחזור בתשובה, האם דינו כגנב או כגזלן?

במציאות כזו שלצערינו שכיחה היא, האם מעמדו כגנב החייב להחזיר כפליים ממה שגנב?

באילו נסיבות לא יתחייב החוזר בתשובה המודה במעשי הגניבה שלו בכפל המוגדר כקנס?

מה, אם כן, על החוזר בתשובה בימינו לעשות שהרי אין כיום דיני קנסות ומאידך אין הוא מתכוין להודות בפני מעבידו?

תאריך: 
25/06/09 ג' תמוז התשס"ט
x

Audio Playlist