השולח לחברו שתי מנות בכלי אחד, האם יצא ידי חובת "משלוח מנות"?

האם ניתן להשוות לדין המוציא כלי מרשות לרשות בשבת או שאין קשר בין הפרדת מיני המאכלים לבין יסוד השמחה של הפורים?
האם יין וליפתנים המצורפים ל"משלוח מנות" נחשבים כמין שני של מאכל ויצא ידי חובת המצוה?
מי ששלח לחברו שני מאכלים שלא במשלוח אחד ובזמנים שונים, האם יצא ידי חובה?

תאריך: 
08/03/09 י"ב אדר התשס"ט
x

Audio Playlist