מצוות ברית מילה – הלכותיה ומנהגיה

  1. תינוק שהיה לו חולי (חום וכדומה), מתי יש לקיים את ברית המילה? האם צריך לחכות 7 ימים מהיום בו התינוק הבריא?

כתב רבינו בפרק א' :

טזחולה, אין מולין אותו עד שיבריא; ומונין לו מעת שיחי מחולייו, שבעת ימים מעת לעת, ואחר כך מולין אותו.במה דברים אמורים, בשחלצתו חמה, וכיוצא בחולי זה; אבל אם כאבו לו עיניו בעת שיתפתחו עיניו, ויירפאו--מולין אותו מיד.וכן כל כיוצא בזה.

לכן בחולי של חום וכדומה יש להמתין 7 ימים מעת לעת מעת שהבריא.

  1. בהמשך לשאלה הקודמת, מה דין צהבת (שאינה מחלה זיהומית)? מתי מותר לקיים ברית?

מבחינה עקרונית גם בצהבת יש להמתין 7 ימים.

  1. תינוק שמועד הברית נדחה מהיום השמיני עקב חולי, האם מנהגנו לקיים את הברית גם בימים חמישי ושישי?

מאחר שלדעת רבינו כל יום שדוחים את המילה זהו עוון חמור לכן יש לקיים את המילה בעת שניתן למול על אף שייתכן ויידרשו לחלל את השבת לצורך התינוק.

מילה לאחר מיתה

יש אגדה בפרקי דרבי אליעזר שאברהם אבינו שנצטווה במילה, הוא וזרעו לדורותיו, כביכול עומד בגן עדן ומכניסו לגן עדן, ומכאן נתפתח המנהג למול נפל לאחר מותו.

לפי רבינו הרמב"ם אין מקום למנהג זה מאחר ואין שוב חיוב או תיקון לאחר מיתה.

תאריך: 
08/11/19 י' חשון התש"פ
x

Audio Playlist