שבועות ונדרים בהלכה

לסדר "לא יחל דברו" מטות התשע''ט
מקורות:
נדרים, נ, ב, ואילך
כג, ב, תנאי לנדרים, התרת נדרים
דף ס, א, ואילך
גמ' שבועות, כה, א, ואילך
רמב"ם, ספר הפלאה, הל' נדרים ושבועות

תאריך: 
26/07/19 כ"ב תמוז התשע"ט
x

Audio Playlist