המחלוקת בהלכה

מקורות:
סנהדרין פ"ח ע"ב
משנה, סנהדרין פי"א הל' ב
בבא מציעא נט ע"ב
יבמות יג ע"ב
הרמב"ם, הל' סנהדרין, הל' ממרים והל' עבודה זרה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪