האם כיבוש הארץ היא מצות עשה?

מקורות:
סוטה מד ע"א
כתובות קי ע"ב
הרמב"ם, הל' מלכים

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪