מכירת חמץ לגוי

מקורות:
פסחים, יג, א; כא, א
ירושלמי, פסחים, פ"ב, ה"ב
רבינו, הל' חמץ ומצה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪