הערמה בהלכה

 

יום השישי כ"ה סיוון התשע"ח:
מקורות:
הערמה אסורה
רבינו, שביתת יו"ט, א, ט-יא

הערמה מותרת
רבינו, מעשרות, ג, ו
מעשר שני, ה, ח

הערמה בשבת
בדרבנן ואינה ניכרת – מותרת
גמרא, שבת, קיז, ב
רבינו, שבת, כב, טז כג, ג

דין היתר בבכורות והערמה בבכורות
דין היתר שותפות עם גוי, בכורות, ד, א
מערימין, משנה, תמורה, ה, א
רבינו, פיהמ"ש
רבינו, מעשה הקרבנות, טו, ח

ערמה מותרת וערמה אסורה בנדרים
רבינו, נדרים, ז, יד-טו

 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪