דילוג לתוכן העיקרי

שיעור שני בדיני כהן לוי וישראל בקריאת התורה והאם חל דין זה ביו"ט?

הלכות הקדמת הגדולים בחכמה וכהנים לדברים שבקדושה
האם דין זה חל גם בשבתות וימים טובים?

תתי נושאים:

  1. היש צורך, או אם בכלל מותר, לנהוג גם מרביעי ואילך לפי הסדר, כהן לוי וישראל?
  2. ביכנ"ס שכל המתפללים או רובם, כהנים או לוויים או ישראלים, כיצד ינהגו בקריאת התורה?
  3. טעה ישראל ועלה במקום כהן או במקום לוי והחל בברכה, או גם החל בקריאה – כיצד ינהגו?
    וכן אם טעה לוי במקום כהן כנ"ל?
    וכן אם טעה כהן במקום לוי, או במקום ישראל כנ"ל?
  4. לוי שמסרב לקרוא אחרי הכהן, וכהן שמסרב לקרוא גם שני במקום הלוי – כיצד יש לנהוג?
  5. נחשבים לכהנים וללויים לעניין קריאה בתורה.

מקורות: גמרא, גטין נט וכתובות כה
רבינו, הל' תפילה