שבת וקיום מצוות בקוטב הצפוני

מקורות:
גמרא, שבת, סט, ב
הרמב"ם, הלכות שבת

נושא אקטואלי במיוחד למטיילים באירופה ומדינות צפוניות

שבת וקיום מצוות בקוטב הצפוני ובמדינות צפוניות

  1. התורה ניתנה בנסיבות כאלה אשר יש לנו תנאים של אור וחושך, יום ולילה, ועל בסיס זה ובתנאים כאלה נתנה התורה ציוויים הקשורים ביום ובלילה, הקשורים בשבתות ובמועדים ובראשי חודשים וראשי שנים.
  2. לכן, נראים הדברים שכל שאין לנו את הנתונים האלה אלא אנו נמצאים במציאות אחרת לגמרי שאין בה "יום ולילה לא ישבתו", נראה שאין חיוב במצוות בתנאים אלה.
  3. אולם, גם אם יהיו ספקות בלתי פתירות, כמו בקוטב הצפוני, אזי הואיל ואדם נמצא בכדור הארץ, הרי שאם יישאר פטור ממצוות הרי הן ישתכחו, ולכן יש חובה שנקראת "הציבי לך ציונים" כלומר יהיה חיוב של קיום המצוות כדי שלא ישתכחו ממנו המצוות.
  4. כמובן שאדם יהיה פטור ממצוות התלויות בזמן בלבד , בעוד שהוא יהיה חייב במצוות שאינן תלויות בזמן.

 

במסכת שבת דף סט עמוד ב' מובא:

אמר רב הונא היה מהלך (בדרך או) במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחד חייא בר רב אומר משמר יום אחד ומונה ששה במאי קמיפלגי מר סבר כברייתו של עולם ומר סבר כאדם הראשון

הסוגיה עוסקת באדם שנמצא במקום שאין לו דרך לברר את היום בשבוע, והשאלה היא כיצד ישמור שבת? לפי רב הונא אותו אדם יספור ששה ימים וישמור שבת ביום השביעי, כסדר בריאת העולם, ואילו לפי רב חייא בר רב ישמור קודם כל שבת ואחר כך יספור ששה ימים כשם שאדם הראשון נברא סמוך לשבת.

בשיטת חייא בר רב יש מסר רעיוני, שאדם נוצר סמוך לשבת והחל מיד לשמור שבת, כי הגויים שמאמצים את יום השבת הרי זה מבחינה סוציאליסטית של מנוחה, אולם לשיטתנו מטרת השבת היא עדות לבריאת העולם שביום השביעי הקב"ה הפסיק מלברוא אלא מסר את עולמו לבני האדם כדי שיתעלו ויתדמו כמלאכים. ולכן אותו אדם שמסופק מהו היום בשבוע, מתחיל בשבת כדי להחדיר את המסר שלמרות שאדם הינו בעל יכולת יצירה עצומה ומדהימה, הכרוכה בסיכון שיאמר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" וישכח את בוראו, לכן אדם מצווה לשמור את השבת ולחדול מעשיית מלאכת מחשבת כדי שהאדם יזכור שהוא נברא, וכל כוחו הוא מהקב"ה, ויידע שפעולתו הרצויה היא לבנות ולא להרוס לחיוב ולא לשלילה.

בהמשך הסוגיה מובא:

אמר רבא בכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתו [בר מההוא יומא] וההוא יומא לימות דעביד מאתמול שתי פרנסות ודילמא מאתמול שבת הואי אלא כל יום ויום עושה לו פרנסתו אפילו ההוא יומא וההוא יומא במאי מינכר ליה בקידושא ואבדלתא

כלומר, מאחר וכל יום הוא ספק שבת מדאורייתא, לכן בכל יום ויום יעשה כדי פרנסתו משום פיקוח נפש. ולכן שואלת הגמרא, אם כן במה ניכרת השבת? עונה הגמרא בקידוש והבדלה שיעשה ביום השביעי.

לגבי ההבדלה ודאי שיעשה אותה בלי נר משום ספק חילול שבת. כמו כן, לגבי קידוש, מדוע לא נחשוש לברכה לבטלה? אלא משום "הציבי לך ציונים" תקנו לו חכמים לקדש ביום השביעי כדי שיזכור את יום השבת (וראה גם בהמשך).

בהמשך הסוגיה עוד מובא:

אמר רבא אם היה מכיר מקצת היום שיצא בו עושה מלאכה כל היום כולו פשיטא מהו דתימא כיון דשבת לא נפיק במעלי שבתא [נמי] לא נפיק והאי אי נמי בחמשה בשבתא נפיק לישתרי ליה למיעבד מלאכה תרי יומי קא משמע לן זימנין דמשכח שיירתא ומקרי ונפיק:

כלומר, אם האדם יודע לספור את הימים מהיום שיצא ואם כן ברור לו שאותו יום הוא לא שבת (כי הרי אינו יצא בשבת), לכן באותו יום יכול לעשות מלאכה כרגיל.

מהסוגיה אנו רואים כיצד יש להפעיל מחשבה של לתת לאדם יכולת להתקיים כדי צורכו מחד ומאידך לצמצם את חילול השבת ככל שניתן ויתר מכך גם לקבוע בעצמו את זכירת השבת משום "הציבי לך ציונים".

רבינו אברהם בן הרמב"ם נשאל על ידי אנשי תימן האם הם יכולים לברך ברכת המזון על פת דוחן שהיא סעודתם באופן קבע. ובתשובתו הוא דחה את טענתם ופסק שיש להם לברך כפי פסק ההלכה של ברכת "שהכל" ו"בורא נפשות". ובין היתר כתב בתשובתו:

מהתשובה לעיל אנו למדים שהתורה והמצוות ניתנו על בסיס המציאות המקובלת בארץ ישראל והדומות לה. ולכן במקומות בהם התנאים שונים כגון בקוטב הצפוני הרי שאין האדם המצוי שם חייב במצוות התלויות בזמן (בשונה כמובן ממצוות שאינן תלויות בזמן שבהן הוא חייב). ודין זה שונה מהמהלך במדבר שנמצא בתנאים רגילים אלא שהספק מצוי בו ולכן תיקנו לו שיספור ששה ימים ויקדש ויבדיל ביום השביעי.

כמו כן, למדנו מדבריו שיש חובה לשמר את המצוות גם במצב בו האדם פטור מהם משום "הציבי לך ציונים" אולם שלא על חשבון ברכה לבטלה ולכן יברכו ויקדשו בלי שם ומלכות. מה שאין כן בהולך במדבר, מאחר והוא עושה כדי פרנסתו בכל יום ומאחר והוא נמצא בתנאים רגילים,  קבעו חז"ל שיקדש ויבדיל בשם ומלכות כדי לייחד ולשמר את זכרון השבת.

תאריך: 
26/05/16 י"ז אייר התשע"ו
x

Audio Playlist