דיני תערובות חמץ בפסח, קיום החמץ ואכילתו

שיעור עיון בדין הקרוי 'חוזר וניעור'

 1. איסור אכילה של חמץ הינו גם פחות מכזית ואיסור זה הוא מדאורייתא (חצי שיעור אסור מן התורה).
 2. איסור בל ייראה ובל יימצא - חמץ בשיעור של פחות מכזית אם אין חשש שיצטרף – מותר להשאיר ולא עוברים עליו באיסור 'בל ייראה ובל יימצא'. אולם אם יש חשש שיצטרף לכזית הרי שיש לבערו (פרק ב' הלכה טז').
 3. תערובת חמץ – איסור אכילה:
 • לפי שיטת רבינו גם אם נתערב לפני פסח וגם אם יש פי 60 כנגד החמץ, לפי רבינו חמץ זה אסור באכילה.

אמנם יש הבדל לגבי מהות איסור אכילת חמץ שנתערב ביחס לכמות החמץ בתערובת, שרק אם יש כזית בכדי אכילת פרס הרי שהתערובת אסורה באכילה מהתורה ואילו אם אין כזית בכדי אכילת פרס ואפילו החמץ הוא אחד מאלף מהתערובת, הרי התערובת אסורה באכילה מדרבנן משום שהחמץ שנתערב הוא דבר שיש לו מתירין (לאחר הפסח התערובת תהיה מותרת באכילה).

 • נותן טעם לפגם – אם בישל את תבשיל כשר לפסח, בתוך ימי הפסח, בכלי חמץ שאינו בן יומו, לדעת הרב, התבשיל אסור באכילה לפי שיטת רבינו למרות שטעם החמץ פגום. אולם אין צורך לזרוק את התבשיל אלא ניתן להקפיא אותו ולאוכלו לאחר הפסח. כי אין עוברים על תבשיל זה באיסור בל ייראה ובל יימצא מאחר והחמץ הינו פגום וגם הוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס, וכמו כן לאחר הפסח - התערובת מותרת באכילה.
 • אולם לפי שיטת מרן, אם החמץ נתערב לפני פסח ויש פי 60 כנגדו הרי זה מותר לאכול את התערובת בפסח. כמו כן לפי שיטת מרן נותן טעם לפגם מותר בפסח ולכן אם נתבשל תבשיל כשר לפסח בתוך ימי הפסח, בכלי חמץ שאינו בן יומו, הרי התבשיל מותר באכילה (האשכנזים מחמירים).
 1. תערובת חמץ – איסור בל ייראה ובל יימצא:
 • לפי שיטת רבינו כל שאין בתערובת כזית בכדי אכילת פרס מותר להשהות את התערובת בפסח ולא עוברים על בל ייראה ובל יימצא. כלומר, אם החמץ בתערובת הוא פחות מ-10% מהתערובת מותר להשאיר את התערובת בפסח. ולכן, שימורים, קפה וכדומה שלא כשרים בפסח שאולי מעורב בהם חמץ הרי שכל שהחמץ הינו בשיעור של פחות מ-10% מהתערובת, אין עוברים בתערובת זו על בל ייראה ובל יימצא ומותר להצניעם עד לאחר הפסח.
 • אולם לפי שיטת מרן, אם אין פי 60 כנגד החמץ אסור להשהות בפסח משום בל ייראה ובל יימצא.
 1. אדם אשר בטל חמץ ומצא חמץ לאחר הפסח, הרי שגם חמץ זה אסור באכילה משום חמץ שעבר עליו הפסח מדין הערמה (הלכות חו"מ, פרק א' הלכה ד' הערה יט').
 2. תערובת חמץ אחר הפסח מותרת בין אם נתערבה לאחר הפסח ובין אם נתערב לאחר הפסח. השאלה האם מותר לכתחילה לערב חמץ לאחר הפסח, שאלה זו נשארת בספק לדעת רבינו (מאחר וזה איסור דרבנן הרי לכאורה מותר לבטל איסור לכתחילה אולם מצד שני יש מקום להחמיר מפני המערים).
תגיות: 
תאריך: 
31/03/16 כ' אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist