דיני תוספת חול על הקודש בצום יום הכיפורים

מקורות:
גמרא יומא דף פא׳ עמודים א׳-ב׳
רמב"ם משנה תורה הלכות שביתת עשור.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪