גדרי ספיקות וגדרי מרא דאתרא

מקורות: חולין נג, עירובין צג:-צד

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪