דילוג לתוכן העיקרי

פירות מהחצר הבית האם חייבות בתרומות ומעשרות?

תוכן

הזמין אורחים לחצרו הנטועה עצי פירות, מה יעשה על מנת שלא יכשלו באכילת טבל?

באלו נסיבות נחשבת החצר כקובעת למעשר ואז יתחייב הפרשת תרומות ומעשרות טרם אכילת פרותיה?

מהי הדרך המותרת לאכול עראי פרות או ירקות הגדלים בחצר ללא הצורך בהפרשת תרומות ומעשרות?

מהו הכלל הקובע לגבי כל פרי הנקטף בגינה ולא יכנס להגדרת איסור טבל?

מועדי פירות שמינית

קיימות טבלאות המפרטות את מועדי הביעורשל פירות שביעית. היכן ניתן להשיג טבלה המפרטת את המועדים בהם הפירות הנמכרים בשוק, שאינם מקירור, הם פירות שמינית? האם מותר לאכול פירות הנמכרים בשווקים, אשר מועד הביעור שלהם חלף, ואשר המוכר מציין כי הפירות אינם מקירור, אך הוא אינו יודע להשיב, אם פירות אלה שהוא מוכר, דינם כפירות שמינית או שביעית?

אתרוג שביעית שנלקט ביום ט"ו בשבט, האם יש להפריש עליו תרו"מ?

תוכן

מה הדין לגבי הפרשת תרו"מ אם נלקט האתרוג יום לפני ט"ו בשבט? האם חומרה שפסק הרמב"ם שיש להפריש תרו"מ לאתרוג שישית למרות שנלקט בשביעית מתייחסת אולי גם לאתרוג שביעית שנלקט בשמינית למרות שלא הוזכר דין שכזה ע"י רבינו? מהו היום הקובע להגדרת שנת השביעית לאתרוג, האם מתשרי עד אלול או מט"ו בשבט עד י"ד בשבט?

Subscribe to טו' בשבט