דילוג לתוכן העיקרי

האם נכון לפי רבנו לחגוג כל חג יום אחד בכל ערי מדינת ישראל בימינו?

 בשו"ת מהדורת בלאו סימן קכה משיב רבנו לשואל "ומהיות ישראל בעיר מן הערים הקרובות לירושלים באותה העת לא יתחייב, שהיו השלוחים באין לשם, לפי שהיו (אולי) יחידים או היה שם חרום בדרכים, או היו הגוים מונעים השלוחים מלהכנס לאותם מקומות. ואין העיקר בזה הענין אלא המנהג (לב), לפי שכל מקום הקרוב לירושלים עד שיוכלו השלוחים להגיע (לשם), אם היה המנהג אבותיהם תמיד מדור לדור (לעשות) יום אחד, יתמידו בזה, ואם היו שני ימים, יתמידו בזה...".

 

ברכה על עירוב תבשילין

ראיתי בברכות פרק יא, הלכה ה, שמצוות עירוב אינה חובה, מכאן אפשר ללמוד אם אדם לא מבשל ביו"ט לשבת, אלא מכין הכל מראש, לא חייב להניח עירובי תבשילין, וממה שהסמיך רבינו עירוב לנטילת ידיים, שהרי נטילת ידיים אדם חייב רק אם הוא אוכל, אם לא אוכל לא חייב אכילת ידיים.

 

היש חובה לדווח בחג על מפירי הוראות משרד הבריאות בענין נגיף הקורונה?

תוכן

בליל חג השבועות זמן מתן תורתנו כשסיימנו אחרי שעה 24:00 בלילה שיעור ראשון בבית כנסת צעירי ישראל, ושמנו פעמנו לקראת השיעור השני בבית כנסת אמונה ודעת עברנו דרך הגן ושם ראינו קבוצת בני נוער מתגודדים אלו על גבי אלו בלי מסכות, והתעוררה השאלה האם מותר לנו להתקשר למפקח כדי שיבוא ויטפל בהם?

אין שמחה אלא בבשר ויין

האם לדעת רבנו חייב אדם לאכול בשר?

שהרי נאמר בהלכות שביתת יום טוב פרק שישי הלכה יח' נאמר: אין שמחה אלא בבשר ויין...

ובהלכות שבועות פרק שישי הלכה יא' נאמר (על מי נשבע לא לאכול בשר): הרי אתה מבטל שמחת יום טוב...

 

Subscribe to יום טוב