דילוג לתוכן העיקרי

ירושלים היא מקדש ולא מדינה

למדתי בפירוש המשניות לרמב"ם שכל מקום שכתוב במשנה מקדש הכוונה לירושלים ומדינה הכוונה לשאר ערים חוץ מירושלים. כך כתב הרמב"ם בפירוש המשניות מעשר שני פ"ג מ"ד "פירות בירושלים ומעות במדינה אומר הרי המעות ההם מחוללין על הפירות האלו". סוכה פ"ג מ"י "בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש" ר"ה פ"ד מ"א "יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה"..

עלייה להר הבית.

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול בבקשה מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי עלייה להר הבית. האם אין לחשוש שאם יהודים כשרים יעלו על פי ההלכה, הדבר יגרום שאלו שאינם שומרים תורה ומצוות יעלו לשם בטומאה? הבנתי שמארי יוסף סובר שהחילונים מוגדרים כרשעים שעוברים עבירות במזיד, ואם כן האם אין כאן סברה להקל מצד הלעיטהו לרשע וימות? ועוד שכאן מדובר בהר הבית המחולל על ידי הערבים ושומה עלינו להשתדל לגואלו?
ב. וכן
רציתי לשאול האם אין לחשוש לטומאת קרי? ומה הדין באדם שרואה קרי לעיתים קרובות כגון פעם ביום, האם אין לו לחשוש ולא לעלות?
תודה רבה. תזכו למצוות רבות.

הלכות בית המקדש

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1."ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה". האם המזבח שבנה דוד הוא המזבח שהיה בתקופת בית ראשון? או ששלמה המלך הרס את המזבח שבנה דוד ובנה מזבח אחר במקומו?
2. כלי המשכן המשיכו בתקופת בית ראשון. מה עשו עם מזבח הנחושת שעשה בצלאל?
3."והכל חיבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, אנשים ונשים כמקדש המדבר". הנשים בתקופת המשכן טוו את היריעות, שנאמר:"וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו את העיזים". הנשים לא בנו את בית המקדש. האם נכון לומר שהנשים עזרו בתחומים אחרים שקשורים למקדש? אשמח אם הרב יתן מספר דוגמאות למלאכות שעשו הנשים בהקמת המקדש.

Subscribe to הר הבית ובנין המקדש