דילוג לתוכן העיקרי

היחס ההלכתי למדבר ברוה"ק

לכבוד הרב הרמב"ם במורה נבוכים חלק ב פרק מה מתאר את המדרגות השונות ברוח הקודש ונבואה. מתחת למדרגת הנביאים ישנה מדרגת "המדברים ברוח הקודש" והיא מדרגת הכתובים בתנ"ך. מצד אחד תהילים ומגילת אסתר נאמרו ברוח הקודש, אבל מצד שני הם לא כלולים בנביאים. וגם אנחנו רואים שהסגנון של הכתובים שונה מזה של הנביאים. בנביאים נאמר "כה אמר ה"' "נאום ה' " ובתהלים ובכתובים המשורר מדבר מעצמו. "דברי קהלת בן דוד" "ואני בחסדך בטחתי" "וידבר דוד לה"' - דוד מדבר לה' ולא ה' מדבר אל דוד. בנביאים המילה "אני" מתייחסת לקב"ה - "אני ה' לא שניתי" ואילו בכתובים היא מתייחסת לכותב " ואני בחסדך בטחתי" "אני קהלת הייתי מלך בירושלים".

גדרי החיוב לשמוע לנביא

בס"ד לכבוד הרב,
הרב כותב שיש חיוב לשמוע רק לנביא שהשתלח לאחרים, אבל נביא שכל נבואותיו הם לעצמו אין לו גדר של נביא שחובה לציית לו. נראה שזה תלוי במחלוקת הראשונים האם יש חיוב לשמוע לנביא גם בדברים שאומר מעצמו. מהתוספות ביבמות צ, ב ד"ה וליגמר וסנהדרין פט, ב ד"ה אליהו משמע שיש חיוב לשמוע לנביא גם בדברים שאומר מדעתו. וראה מנחת חינוך מצווה תקט"ז ולפי"ז אולי יש חיוב לשמוע גם לנביא שלא השתלח לאחרים

גניזה - בבקשה תענה מהר

גניזה - בבקשה תענה מהר
1. אילו מלים באנגלית צריכות גניזה? האם המילה "God" צריכה גניזה?
2. אילו מלים בערבית צריכות גניזה?
3. לגבי המאמר הבא: האם הוא צריך גניזה? כתוב בו "אלהים", ועוד מלים דומות, אך גם יש פעמים שייתכן שזה וודאי שאינו מצריך גניזה. אז מה לעשות? לגזור להמון חלקים, חלק גניזה וחלק לא? לשים הכל הפח? הכל בגניזה?

עונש הבנים

לכבוד הרב,
שלום וברכה! בתשובתך הקודמת אליי כתבת שבנים קטנים שעדיין אין להם אחריות על מעשיהם יכולים להיפגע בגלל אבותיהם ואין בכך משום עוול של הקב"ה. אינני מבינה - הם נפגעים על לא עוול בכפם!! בגלל שאביהם פשע!! בודאי שיש פה עוול וחוסר צדק מצד ה! אלא אם כן תאמר שאותה נשמה הגיעה לעולם כשהיא חייבת וגילגלו חובה ע"י חייב. זה יותר הגיוני. מה דעתך? אודה על תשובה מהירה נ.
ב. ברצוני לבחור לי רב איתו אוכל להתייעץ בבעיות הלכתיות ואמוניות שונות. האם אוכל לבחור בך כרב שלי? ואם כן האם אוכל לקבל את מספר הטלפון והכתובת? ואם לא על מי אתה ממליץ?

יצר הרע

לכבוד הרב,
מהו יצר הרע? האם צר הרע הוא משל לרצונות והדחפים השליליים שבאדם או שהוא ישות חיצונית שיש לה מחשבות, רגשות ורצונות משלה? אם כן האם יצר הרע מבין עברית? יודע שפות? האם הוא יכול לפתור תרגילים בחשבון? האם הוא יודע עתידות? האם יש לו רגשות?

גורל

לכבוד הרב,
שלום וברכה! האם אדם יכול לשנות במעשיו את גורלו לטוב ולרע? האם הוא יכול לשנות את גורל משפחתו לטוב ולרע? והאם ייתכן מצב בו אדם אחד ייפגע בגלל אדם שני? כלומר ייתכן מצב בו ילדיי יענשו בגללי? אודה על תשובה מהירה!

נביאים בימינו

לכבוד הרב,
מצינו בזמן הגלות גדולי ישראל שזכו לדרגות גבוהות של רוה"ק ונקראו "נביאים". כגון רבי עזרא הנביא שהוא אחד מבעלי התוספות ומוזכר למשל בתוספות גיטין פח, א ובתוספות שבועות כה: וכן קלונימוס שהוא אחד מבעלי התוספות ומוזכר במסכת מנחות וכן לפני כ200 שנה התפרסם החוזה מלובלין שהיה צופה מסוף העולם ועד סופו. השאלה: האם לצדיקים כאלה שזכו לדרגות גבוהות של רוח הקודש יש גם גדר של נביא על פי ההלכה? האם יש חיוב לציית לדבריהם מדין "אליו תשמעון"?

Subscribe to עיקרי האמונה