דילוג לתוכן העיקרי

הלכה וכלכלה - פיקוח על מחירים

"במסכת בבא בתרא פט ע א טוען שמואל שאין צורך בפיקוח על המחירים שהרי מנגנון השוק ידאג לאיזון טבעי כפי שמסביר הרשב״ם  ושפקוח על המחירים נחוץ להתגונן מפני הרמאים 

רבנו הלכות גנבה ח כ .    

 "חייבין בית דין להעמיד שוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך, שיהיו מחזרין על החנויות ומצדקין את המאזנים ואת המידות ופוסקין השערים. וכל מי שנמצא עמו משקל חסר או מידה חסרה או מאזנים מקולקלין, רשות יש להן להכותו כפי כוחו ולקנסו כפי ראות בית דין לחזק הדבר, וכל מי שמפקיע את השער ומוכר ביוקר מכין אותו וכופין אותו ומוכר כשער השוק"

 שאלות:

תפיסת ממון בהלכה - בנזק גרמא

האם יש חילוק בין נזקי ״גרמי״  שבהם המזיק חייב.   

 ובין נזקי ״גרמא״ שבהם המזיק פטור לפחות מדיני אדם. 

 לפי מיטב הבנתי רבנו מחלק אם הוא   ״בר היזקא״ שתוצאת הנזק ודאית שאז הוא חייב. או שלא ואז פטור.           

ידוע לי שרבו הפוסקים והשיטות להבנת רבנו. אשמח אם הרב יתן את דעתו על כך.       תודה רבה 

Subscribe to נזקי ממון