דילוג לתוכן העיקרי

שינוי מקום בסעודה-לצורך הסעודה

האם אדם שיצא מביתו( או מחדרו) באמצע הסעודה, להביא עוד אוכל או שתיה,או אפילו רק הלך להתפנות. האם זה נחשב שינוי מקום וצריך לברך אחרי ולפני, או שנאמר שהמקרים בהלכה שנחשב שינוי מקום, דיברו רק על מצב שהאדם שינה מקומו שלא לצורך הסעודה(לקראת חתן,או שיצא לדבר עם חבירו), אבל אם יצא לצורך הסעודה, אינו נחשב ששינה את מקומו?
כמו למשל בסוכה, שאם יצא להביא משהו, אין צריך לחזור ולברך.

ברכות

לק"י
שלום לכבוד הרב
"היה המברך חייב מדברי סופרים ועונה חייב מן התורה לא יצא ידי חובתו,עד שיענה אמן,או ישמע ממי שהוא חייב בה מן התורה כמותו" (הלכות ברכות פ"א יא)
"...שכל החייב בדבר מן התורה אין מוציאין אותו מידי חובתו אלא החייב באותו דבר מן התורה כמותו" (הלכות ברכות פ"ה טז)
מארי מבאר (אות לה עמוד תקסט)
"ופשוט בדעתו דמוציא רק בברכת המצוות בלבד ולא בברכת ההנאה שאין בה מצווה ,
והיינו בברכות דתקינו רבנן לפני עשיית המצווה או ברכות שהן עצמן המצווה כגון קדוש היום. ואין כן ברכת המזון."
האם גם כבוד הרב סובר שקטן אינו מוציא גדול העונה אמן לברכת המזון?

טיבולו במשקה

לק"י
שלום לכבוד הרב
"החרסת מצוה מדברי סופרים...ונותנין לתוכן חומץ" (חמץ ומצה פרק ז יא)
"לפי שאינו חייב על היין ועל החומץ שתיים,כי החומץ לא נאסר אלא מחמת עיקרו שהוא יין" (מצות לא תעשה רו)
"ועוד סובר ר' אליעזר שדבש ויין תפוחים וחומץ ענבי הסתיו מתטמאין משום משקה...וכלל הוא אצלינו ששבעה משקין בלבד הן שמתטמאין" (פיהמ"ש תרומות פרק יא ב)
האם חומץ יצא מכלל שם יין?
האם בנזיר כיון שהחמירה תורה "ועד זג לא יאכל" בכלל זה חומץ ?
האם ניתן לומר שמכאן ראיה לטיבולו בכל משקה ולאו דוקא משבעת משקין?
תודה רבה

Subscribe to ברכות