דילוג לתוכן העיקרי

נשים בברכה על הלל

האם לפי הרמב"ם ומנהג תימן נשים לא מברכות על הלל בכלל גם לא בחנוכה וגם לא בליל פסח, ויוצא מכך שאינן חייבות כלל בהלל ולכן פסק בהל' חנוכה פ"ג הי"ד שאם מקרים אותו אשה או קטן חוזר אחריהם ולא יכול לצאת מדין שומע כעונה ולא חילק בין הלל חנוכה וליל פסח לשאר ימות השנה כגון חוה"מ סוכות וי"ט? האם לדעת הרמב"ם ומנהג תימן גברים אומרים הלל גמור בליל פסח בערבית עם ברכה?

קול באשה ערווה.

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי קול באשה ערווה. האם זה דווקא בשראה אותה פעם אחת, או שמא מותר אפילו כשראה אותה, וכל האיסור הוא דווקא כשרואה אותה כשהיא שרה, וכדעת הגר"יש אלישיב זצ"ל?
ב. מה הדין כשראה אותה בתמונה, האם גם אז הדבר נחשב שראה אותה בפועל והדבר נאסר, או שמא הדבר מותר וכדעת הגר"ע יוסף זצ"ל? (בפסק הלכה שני שחוזר בו מהפסק הראשון שפסק ביביע אומר חלק א' סימן ו')

Subscribe to נשים