דילוג לתוכן העיקרי

סופר סת"ם שקבל ס"ת בתורת משכון, האם רשאי להעתיק ממנו לס"ת חדש שהוא כותב ?

תוכן

באלו נסיבות מותר להשתמש בס"ת שהופקד אצלו ולא יחשב כשולח יד בפקדון ?

היש לחשוש לאיסור רבית כאשר מלווה נהנה משימוש בערבון שנמסר לו ע"י הלווה?

השאיל לחברו תפילין לצורך התפילה, האם רשאי לדרוש החזרתם אף טרם קריית שמע?

תוכן

 

המשאיל לתקופה קצובה, האם רשאי לדרוש החזרת המושאל מן היורשים כשנפטר השואל טרם שנשלמה תק' השאלה? 

בנסיבות של השאלת התפילין, האם חייב המשאיל להמתין עד שהציבור יסיימו התפילה או לפחות ק"ש?

 

האם יתחייב טרמפיסט לפצות את בעל הרכב על גניבת ציוד מהרכב תוך ניצול חלון שלא נסגר ע"י הטרמפיסט כשיצא מהרכב?

תוכן

היש לטרמפיסט בנסיבות אלו מעמד של שואל אשר חייב באונסין מן הדין?
האם רשאי אורח לתבוע מארח נבל על שמנע ממנו זכות אכילה מהמאכלות והמשקאות שהוגשו לשולחן?
האם בנסיבות אלו יתחייב הטרמפיסט לפחות בדיני שמים מדין גרמא בנזיקין?

מה דינו של שומר שנאלץ למכור החפץ שהופקד אצלו?

תוכן

נאלץ השומר לצאת לחו"ל ולא הצליח ליצור קשר עם המפקיד, האם רשאי למכור החפץ ולשמור הכסף עבור המפקיד ? 

האם למפקיד קיימת עילה לטענה נגד השומר לפיצוי כספי על בסיס הערך הגבוה ביותר של החפץ שהופקד?

בנסיבות שהשמירה מגבילה את השומר, מה עליו לעשות ע"מ שלא יחשב לשולח יד בחפץ שניתן לו לשמירה?

האם מותר לסופר סת"ם להעתיק מספר תורה של אחרים הנמצא ברשותו?

תוכן

מה דינו של שומר המשתמש בנכס שהופקד אצלו מבלי ליטול רשות מהבעלים של הפקדון?

האם מותר לשומר ליהנות מפקדון לצורך עצמו במהלך טיפולי האחזקה שנועדו לשמר את הפקדון מפגעי הזמן?

היש הבדל בהוראה אם השומר, שספר התורה שהופקד אצלו, הינו תלמיד חכמים או עם הארץ?

נוסע שעזב את הרכב למרות שנתבקש ע"י הנהג להישאר ברכב, מי אחראי לתשלום דוח על חניה אסורה?

תוכן

במקרה של גניבת הרכב, האם יחשב הנוסע לשומר או רק אם קבל עליו שמירה במפורש?

היש הבדל בדין אם הנוסע המתמיד משלם לבעל הרכב עבור ההסעות או שהוא נוסע בחינם?

מהם גדרי הפטור: "אם בעליו עמו", האם דווקא כשמדובר בשכירות רכב עם הנהג שגם הוא משועבד לשמירת הרכב?

כסף שנגנב מעמותה שגבתה אותו לצדקה, האם מנהלי העמותה חייבים לשלם מכיסם?

תוכן

היש הבדל בדין אם אותו כסף נגבה לעניים באופן כללי או נגבה לעני מסויים?

באילו נסיבות יתחייב המנהל שפשע בשמירה למרות שהכסף נגבה דווקא לעני מסויים?

במקרה שהופקדו הכספים מחוץ לעמותה (בבנק וכד'), האם בנסיבות אלו ניתן יהיה לתבוע את הגורם שהפקידו אצלו?

Subscribe to דיני שומרים