דילוג לתוכן העיקרי

הלכות מגלה וחנוכה פ"ב הל' [יז] (טז)

לק"י ו י"ה אד"ב תשע"ו
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
שמעתי מפי תלמיד חכמים ש״כל הפושט ידו ליטול נותנין לו״ היינו ההגדרה לסוג שני העניים שחייב לחלק להם ביום הפורים, ומאחר שחלק לשני עניים כפי ההגדרה הנ"ל אין צריך לפי קו הדין ליתן ביום הפורים למי שפושט יד (כמובן שאינו יודע פרטים על הפושט). ואף אם טרם נתן לשני עניים אין צריך ליתן למי שפושט יד כשמכוון שיתן מעות פורים לשני עניים הידועים לו שהם נזקקים באמת. לפי קו הדין האם נכונים הדברים הנ"ל?
בכ"ר
שמעיה אפל

מהו השיעור המינימלי של המנות לרעים והמתנות לאביונים?

תוכן

היש איזכור בתלמוד לשיעורי המנות והמתנות ומה פסקו בנדון רבינו הרמב"ם ומרן השו"ע?

האם השיעורים המקובלים כגון: כזית, שווה פרוטה וכיו"ב אינו נראה כלעג לרש ולא כמשמח את המקבל?

כיצד ניתן, מבחינה פרקטית, לצאת ידי חובה של מתנות לאביונים בימינו בשיעור מינימום סביר?

מתנות לאביונים, האם עדיף באמצעות גבאי צדקה?

תוכן

האם רשאי הגבאי להעביר המותר של "מתנות לאביונים" לצדקה שאינה לצורך פורים?

מה כוללת מתנה לאביונים, האם גם ביגוד או מתנות אחרות שאינן קשורות דווקא לשמחת פורים?

הישנן הגבלות על העני לשימוש בכסף שקבל כ"מתנות לאביונים" לצרכיו השונים?

כיצד ינהג במעשר עני כשמדובר בכמות קטנה מאד של פירות המעשר?

תוכן

האם ימתין עד שימצא עני והרי הוא מסתכן בהפסדם של הפרות או בבושה על הכמות המזערית שנותן לעני?

האם יכול לתת לעני שמכיר הלוואה בסכום מוערך לסכום המעשר השנתי וינכה ממנה את ההפרשות השוטפות של מעשר העני?

האם על בעל היבול לזכות לעני באמצעות אחר את מעשר העני שהוא מפריש?

האם מצווה לתת צדקה גם לעניי עובדי אלילים כמו אלו שבהודו ובמזרח הרחוק?

תוכן

מדוע קידשה תורת ישראל מלחמת חורמה בעובדי עבודה זרה והאם יש לכאורה ריח של גזענות בהתייחסות זו?

האם ישנם גבולות להיתרים של הקשרים עם עובדי ע"ז "משום דרכי שלום" או שזוהי לפעמים סיבה להיתר גורף?

האם מורה ההוראה צריך לשקול במקרים אלו גם את ההסתה של יהודים פורקי עול העלולה להגביר האיבה של הגויים לעם ישראל?

Subscribe to מתנות עניים