דילוג לתוכן העיקרי

מפני מה חרב הבית? הרקע החברתי והמוסרי קודם החורבן

תוכן

מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. ... אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה, במצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם. ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עברות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. (מסכת יומא דף ט', עמוד ב'.)

עיון במדרש איכה רבה בעבירות שחז"ל העמידו כסיבות לחורבן בתי המקדש הראשון והשני.

Subscribe to מדרש איכה רבה