שאלה

שאלה: 

שלום וברכה.
התרגום שיש על ספרי משלי, איוב, שיר השירים, רות, איכה, קהלת, אסתר, דניאל, עזרא, נחמיה, דברי הימים,  דברי הימים ב זה תרגום אונקלוס או תרגום יונתן?
תודה רבה!
אני מבקש שזה לא יפורסם באתר

תשובה: 

יש להבחין בין התרגומים.

התרגום למקרא – תורה, אונקלוס הגר חיברו כנזכר בתלמוד מגילה ג ע"א. כלומר מימות תנאים.

התרגום לנביאים – יונתן בן עוזיאל חיברו כנזכר בתלמוד שם (וראה למצ"ב).  

ומכאן אתה למד כי התרגום שלפננו עה"ת ועל הכתובים אינו לא לאונקלוס ואינו ליונתן. ומה שתמצא מיוחס בטעות בחומשי מקראות גדולות וכתוב שחור ע"ג לבן תרגום יונתן - זה אינו נכון, וכבר רבים עמדו ליחוס זה ליונתן.

אמנם לכאורה מוכח מדברי המשנה במס' ידים פ"ד מ"ה שהיה תרגום לעזרא ודניאל עוד מזמן התנאים, וכ"פ רבינו בשאר אבוה"ט פ"ט ה"ז, אולם לנו לא ברור שמה שיש בידינו הוא מימותם, וכן בדברי התוספתא בשבת פי"ג ה"ב מוכח שהיה תרגום על איוב, אולם למעשה אין זה ברור שזה שבידינו מימותם. 

וכן בא' מהנוסחאות שבמסכת סופרים פ"א מוכח שהיה תרגום לישעיה וירמיה, אבל עדין אין זה מוכיח לקדמותו מימות תנאים, שכן לעצם מס"ס וזמן חיבורה רבים יחסוה לסוף ימות הגאונים, ונראה יותר לראשוני חכמי אשכנז. ואכן כבר בתוס' שבת ועוד ראשונים כהרשב"א והריטב"א במגילה ג' ע"א כבר הקשו והרי יש יש בימיהם תרגום על הכתובים, ותירצו כל אחד בדרכו.  

ועכ"פ לשאלתך בנוגע לתרגום כתובים עדין רבים ניסו לחפש את מחבר או המחברים של התרגומים שאין לנו ידיעה ברורה למי הם. והעלו השערות שונות ועדין אינן ברורות דיין.

אסתפק בדברי מארי, כל אימת וקראנו לפניו בימי פסח או שבועות או סוכות, בשיה"ש ורות וקהלת כמנהג מקהלות תימן עם התרגום כידוע. היה חוזר ומדגיש כי איננו יודעים מיהו מחבר התרגום, ויש בו הרבה דברים על דרך הדרש, אך יש דברים תמוהים שלא בהתאם למסורת חז"ל (חלקן הצלחתי לרשום ברשימתי, וחלקן אף הוספתי מעצמי תוך כדי שימת לב כל אימת ואנו שונים כהרגלנו כאמור).

וראה עוד על כך לזיהוי מחבר התרגום, העלום לשו"ת הרמ"א סי' קל בשם התשבי לרבי אליהו בחור המתורגמן, ולשו"ת הלכות קטנות ח"ב סי קע בדבר תרגום שני, ולאמרי בינה למהר"ץ חיות סי' ד', כשהנפקות היא האם נאמרו ברוח הקודש וכיו"ב.

תאריך: 
06/08/20 ט"ו אב התש"פ
x

Audio Playlist