דילוג לתוכן העיקרי

קריאת שמע

שאלה

רבינו בהלכות קריאת שמע אומר שקריאה לסירוגין יצא ומצד שני אסור לומר שלום בין הפסוקים אלא אם מתיירא ממנו... אם הקורא אמר שלום בין הפסוקים למישהו שהוא לא מתיירא ממנו יצא? כמו מי שקורא
?לסירוגין יצא

תשובה

שלום וברכה לשואל היקר יצ"ו,

מסתימת לשון רבנו נראה שלכתחילה אסור לדבר ואף ליתן שלום, אלא למה שהותר בפירוש, ואף על פי כן בדיעבד אם שח - יצא ידי חובתו.
וכך מפורש בשולחן ערוך אורח חיים סימן סה סעיף א.

ביקר, א"צ