דילוג לתוכן העיקרי

ולא תתחתן בם

שאלה

רבנו איסור ביאה יב [ב]  הבא על הגויה דרך זנות מכין אותו מכת מרדות מדברי סופרים גזרה שמא יבוא להתחתן ואם יחדה לו בזנות חייב עליה משום נשג״ז.                   

א:  מה כוונת רבנו ״שמא יבוא להתחתן״. 

ב: ״ואם יחדה לו בזנות״.  בהערה ד כותב המער״ק.  מכאן אנו למדים שדרך אישות שכת״ר אין הכוונה שיחדה אלה ע״י נישואים ממש. ע״כ.     מורי מעיר בתוך ההערה של מער״ק וכותב. ״ איני יודע מה שיחו ומה זה ״נישואים ממש״ והדברים פשוטים אינה נמצאת אצלו בביתו כאישתו אלא מיוחדת לו לזנות כל זמן שרוצה הולך רק אצלה ע״כ דברי מורי. 

דברי מורי לא מובנים לי הרי לדאבוננו הרב היום מצוי שזוגות  ״מתחתנים״ נישואים אזרחים ועוד הרפורמים מוסיפים חטא על פשע ומשיאים זוגות מעורבים   אע״פ שנישואיהם אינם נישואים לפי דת משה .המון העם רואים וחושבים שהם זוג לכל דבר  ולפי מיטב ידיעתי הדלה אין יותר יחוד גדול מזה. ולא עוד רבנו כתב ודייק ״יחדה לו״ לו -ממש - לו -בביתו שחי עימה.

כך הבנתי בדברי רבנו אשמח שהרב יתן את דעתו על כך.     

 

תשובה

א אין נישואין כדמו"י בין יהודי וגויה או בין יהודיה לגוי, אלא חיתון בדרכם, או נישואין דתיים שלהם, או נישואין אזרחיים ואפילו זוגיות, כל אלה נקראים חיתון. וכל יהודי או יהודיה המתחתנים עם גוי או גויים עוברים על הלאו, ולא תתחתן בם.

ב נכון. גם זוגיות נחשב לחיתון האסור.