תפילין לאיטר

שאלה: 

שלום רב, הנני בה לשאול שאלה למעשה בדבר ה' זו הלכה. אני כותב ביד שמאל, ואת כל המלאכות אני עושה בימין (עשיתי כמה 'תרגילים' שמביא בספר פסקי תשובות שם). ובזמנו, הורו לי בשעת הבר מצווה להניח תפילין ביד ימין כי היא יד כהה, וכדברי מרן בשו"ע (סי' כז' סעי' ו') שהקובע הוא היד שכותב בה, דכלל הוא בידינו שיש ויש הלכה כיש בתרא, ובפרט שהרמ"א כתב שכן נהגו. אמנם, כעת התבוננתי דמחד גיסא מבואר באריז"ל שלעולם יניח ביד שמאל כל אדם ע"פ הקבלה, וראיתי בכה"ח (סי' כז' שם) שכתב לצדד להחמיר כדבריו, ובפרט בנדו"ד דפליגי בה קמאי ע"פ הפשט אם הכתיבה קובעת או שאר מלאכות קובעות. (אמנם, יש לדון גם אם כללו שבכל מקום שנחלקו הראשונים ע"פ הפשט, הקבלה תכריע). ועוד שמעתי באומרים לי שבמקום ספק בכה"ג יש ללכת אחר מנהג רוב העולם אפי' בהאי עניינא. ועוד היה מקום לצדד במה שהבאו"ה (שם ד"ה ויש אומרים שהיד וכו') מספק"ל אם במקרה שכותב קצת גם בידו השנייה שעושה רשימות ותמונות, אם חשיב כידו אם עושה גם מלאכות עם היד הזאת, אפי' ליש בתרא שהביא מרן. ע"ש. ובמקרה שלי אני יכול לכתוב גם קצת בימין בקושי. ואם כן היה יוצא לכאו' דמצד א' היה יותר נכון להניח תפילין ביד שמאל כל אדם כיון שכל המלאכות נעשות ביד ימין, וגם אני כותב קצת עם יד ימין, ועוד שעל פי הקבלה כך צריך לעשות, ועוד דאחר מנהג רוב העולם אזלי'. ומאידך גיסא יש ללכת אחרי פסקו של מרן, גם אם ספק הוא אם כך דעתו של מרן כנ"ל אפי' בכה"ג. (והיה מקום לומר דהכא עדיף לברך על יד ימין כיון שכך דעתו של מרן, ולא הוי ספק בברכה אלא ספק במצוה, וכבר הורה זקן, הלא הוא מרן הגרע"י זיע"א, דקיי"ל ככללו של הרדב"ז במקום שמרן סובר כהצד הזה, כידוע.) •ועכ"פ ברור הוא שעלי להניח תפילין בב' ידים (ר"ל להחליף אחרי התפלה), רק ששאלתי ובקשתי היא באיזה יד לברך בהתחלה. דמחד י"ל דקיי"ל כמרן (אף דהוי ספק אם כך דעתו של מרן) והרמ"א הוסיף שכן נהגו, וא"כ ל"א סב"ל בכה"ג. ומאידך, יש כמה סניפים לברך על יד שמאל שהרי י"א שאין אומרים סב"ל נגד האריז"ל, ויש לצרף לסניף את הפוסקים ואת בעלי הכללים (אף דלא קיי"ל כוותייהו) דס"ל דהלכה כיש קמא ולא כיש בתרא, ועוד דאולי גם מרן יודה בכה"ג. •סוף דבר, אם הלכה שצריך להניח ביד שמאל מלכתחילה ורק בגדר חומרא צריך בסוף התפלה להניח ביד ימין לצאת אליבא דכו"ע, האם צריך להחליף את התש"י שלי שהרי הקשר והמעברתא מכוונים כתפילין של איטר יד. • ועוד, האם יש בעייה במה שסופר סת"ם שהוא כותב ביד ימין יכתוב תפילין גם לאיטר, וגם להיפך. (ואם כן, במקרה שלי אצטרך לקנות חדשים שנכתבו ע"י סופר שכותב ביד ימין.) אשמח מאוד לקבל תשובה מכת"ר, הבחור נתן בדושה.

תשובה: 

א. יפה דנת. עליך להניח לכתחילה ביד ימין ולברך, ואם תרצה להחמיר ולהניח גם ביד שמאל, בלי ברכה.
ב. לגבי סופר שכותב יד ימין לאיטר, או סופר איטר, לפי רבינו, אין שום הבדל.

תאריך: 
04/12/18 כ"ו כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist