חינוך

שאלה: 

בס"ד לכבוד הרב שלום וברכה.
במסכת גיטין דף לו' ישנו סיפור שמאוד קשה לי להבינו. הגמרא מספרת שרב אחא הדיר על דעת רבים מלמד תינוקות אחד מכיוון שהיה מכה את התלמידים, ובמסכת בכורות כותב רש"י שהתינוקות הו מתים בגלל זה. ואלא שמכיוון שלא מצאו מלמד תינוקות שילמד את התלמידים טוב כמו המלמד הרוצח, התיר רבינא את הנדר עליו והוא חזר ללמד.(ובלשון הגמרא שלא מצאו מלמד שמדייק כל - כך) הדבר קשה מאוד בעייני, וכי המדד היחידי בחינוך הוא היכולת לקראו ולדקדק? זה השיקול שבגללו נבחר מלמדים? אפילו שהם רוצחים!!! האם אין החינוך נמדד קודם כל במידות של המלמד, במוסר שלו, בדרך הארץ ובשאר מעלות הנפש, האם כל מה שמעניין את התורה זה רק הידיעה השכלית? (השכל הפועל?!) כיצד התיר רבינא למלמד רוצח ללמד ילדם טהורים שלא טעמו טעם חטא?
תודה רבה.

תשובה: 

אתה צודק. דברי רש"י, בכורות, מו, א, שכתב שאותו מלמד תינוקות היה "מלקה אותן ומתים", צריכים עיון. כי כלום יחזירו מלמד תינוקות למשרתו, אם גרם בפשיעתו למיתת תינוקות. אולם מוכרחים לומר שכוונת רש"י, שהיה מלקה אותן באופן שעלולים היו אולי למות, ממלקות חזקות, ולא שאירע כך בפועל. ואם זאת רצה ר' אחא למנוע, ולכן הדירו ברבים כמבואר בגיטין, לו, א, כדי לייסרו ולרסנו, וכדי לא להפסיד אותו, כי לא נמצא כמותו. ור' אחא הצליח בתגובתו זו והכל בא על מקומו בשלום.

תאריך: 
16/02/16 ז' אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist