ברכות במשנת הרמב"ם

שאלה: 

1) כתוב ברמב"ם "והמהדר יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד, כיצד הרי שהיו אנשי הבית עשרה. בלילה הראשון מדליק עשרה נרות ובליל שני עשרים ובליל שלישי שלשים עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים נרות": אך בסוף כתב "מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמנה נרות בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד": האם שייך להדר יותר ממנהג ספרד וכל אחד מבני הבית ידליק נר לעצמו וכן יברך כל אחד לעצמו על ההדלקה בין גברים בין נשים יברכו?
2) האם לפי הרמב"ם אשה יכולה לברך ברוך שאמר ישתבח וברכות קריאת שמע? האם אשה מברכת בבוקר שעשני כרצונו?
תודה רבה

תשובה: 

1. או שאחד ידליק נר לכל אחד או כמנהג ספרד. אין היתר שכל אחד ידליק נר בברכה לעצמו באותו בית, ובאותו פתח, וכשכולם סמוכים על שולחן אחד.
2. אשה מברכת כל ברכות שבת, שאין בהן אשר קדשנו וצונו. אין לה לברך שעשאני כרצונו, כי אין לנו ברכה כזו, ואין אנו ממציאים ברכות, רק מה שקיבלנו מאנשי כנסת הגדולה.

תאריך: 
25/11/15 י"ג כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist