דילוג לתוכן העיקרי

מכירת שטרות לשיטת הרמב"ם

שאלה

בהלכות מכירה פרק ו' הלכה י"ב כותב המגדל עוז ששיטת רש"י ורשב"ם היא כשיטת הרמב"ם שהסיבה שיכול למחול היא כי מכירת שטרות היא מדרבנן. והרי רש"י מסביר בכתובות פה: שיכול למחול כי הלוה אומר למלוה לאו בעל דברים דידי את שזה לכאורה כשיטת הראב"ד. והרשב"ם בבבא בתרא קמז: אומר שיכול למחול כי זה כמו הרשאה וזכות שהמלוה נותן לקונה ולכן המלוה יכול למחול. א"כ איך לפי המגדל עוז רש"י והרשב"ם סוברים כרמב"ם.
תודה רבה לרב.

תשובה

עיין בדברי המגדל עוז, כפי שהובאו במהדורת מכון מש"ה, שם, אות יג, ששם כתוב רשב"א ולא רשב"ם, כפי שכתוב במהדורת פרנקל.