תפילת חזרה ללא לחש במוסף של ראש השנה

שאלה: 

ידוע לי בוודאות שתימנים נוהגים להתפלל תפלת חזרה בלבד בתפלת מוסף של יום ראש השנה. אני מניח שהמנהג מבוסס על פסיקת הרמב"ם בהלכות תפלה פ"ח הלכה י'. אתמול במסגרת שעור בעיון במסכת ראש השנה עלה לדיון עניין חזרת הש"ץ והרב מגיד השעור הביע דעתו כי קיים ספק לעניין נכונות הנוהג הנ"ל, לאור פסיקת הרמב"ם בהלכות תפילה פ"ט הלכה יג' וכן מחלוקת חכמים ור"ג בסוף מסכת ראש השנה"דף לה". לטענת הרב שליח הצבור לא יכול להוציא את הצבור בחזרה בלבד של תפלת מוסף, אלא אם כן התפלל הוא עצמו קודם לכן תפלת מוסף בלחש ובמנין. ענין זה מעורר תמיהה גדולה לאור הנוהג המושרש בקהילות תימן להתפלל חזרה של מוסף בלבד כולל שליח הצבור. אודה לרב על הבעת דעתו בעניין.

תשובה: 

איני מכיר אותו רב, ולא שמעתי את דבריו. לכן אכתוב את הדברים הבאים, שדומה שאין מי שיערער עליהם.
א. אע"פ שלדעת ר"ג שליח ציבור יכול להוציא ידי חובה גם את היודע, הלכה כחכמים, שהוא מוציא רק מי שאינו יודע, ולכן ככל השנה מתפללים לחש ואח"כ חזרה. חוץ ממוסף ר"ה, בגלל אריכותו, ששליח ציבור מוציא גם את מי שיודע, ולכן אפשר להתפלל רק תפילה אחת, ולא לחש וחזרה.
ב. רבינו פסק במשנה תורה, כדלעיל, כל השנה לחש וחזרה, ובר"ה, תפילה אחת. ובתשובותיו הוא תיקן לכל השנה רק תפילה אחת, בגלל שמדברים בזמן החזרה, ומתנהגים באופן שאינו הולם את קדושת התפילה וקדושת בית הכנסת, ולא תמיד תשעה ענו אמן.
ג. הרדב"ז ממניעים קבליים, החזיר לכל השנה לרבות ר"ה, לחש וחזרה.
ד. אולם גם הרדב"ז לא טען שהרמב"ם טעה בשיקוליו, אלא שלדבריו, הרמב"ם תיקן תקנה זמנית. כמו כן גם הרדב"ז מודה שאם הזמן קצר, מתפללים מנחה תפילה אחת, או שהש"ץ אומר רק עד לקדושה. ה. לא רק בתימן התפללו תפילה אחת, אלא גם יהודים בארצות שונות, ואי אפשר ואסור לומר שהם טועים. ו. כל מי שמכריח בני עדתו לשנות מנהג אבותיהם בטענה שהמנהג הוא מנהג טעות, הוא טועה ומטעה, ואם הוא בן לאותה עדה, הרי הוא בכלל דור אבותיו יקלל. ואם בקהילתו מתפללים לחש וחזרה, ובתפילת החזרה מדברים, הרי שדבריו האמתיים של הרמב"ם יטפחו לו, כבוד, על פניו, על שהעיז פניו. וה' ינחנו במעגלי צדקו, ויישיר עבודתנו לעשות רצונו כרצונו.

תאריך: 
19/09/11 כ' אלול התשע"א
x

Audio Playlist