שינוי ב"עלינו לשבח" בעשי"ת + נפילת אפיים

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1- מדוע ב"עלינו לשבח" בעשי"ת אומרים "שהם משתחווים ללא יועיל" במקום: "... להבל וריק"? 2- האם לפי מנהג השאמי בתחנון נופלים על פניהם? חזק וברוך.

תשובה: 

1. עליך לדעת, שעלינו לשבח הוא חלק מברכת מלכיות שנאמרת במוסף ר"ה. אין עלינו לשבח ליום חול, בסיום התפילות, והנוסח שבמוסף ר"ה הוא הנוסח שיצא מתחת ידי אנשי כנסת הגדולה, ובסדר התפילות של רבינו, עמ' תשכח. הנוסח שלא שם חלקנו כהם... ומתפללים לאל לא יושיע, כלומר כל מי שרוצה לומר עלינו לשבח ביום חול (ואין מנהג כזה במשנת רבינו) עליו לומר הנוסח של ר"ה, כי אין זולתו. במאה הי"ז החל מנהג אמירת עלינו לשבח בחול, לחדור לתימן ובעיקר במאה הי"ח. והיו נוסחאות שונות. שלא שם חלקנו כחלקם (ר"י ונה) כהם (משתא שבזי). ולכן יש אמרו שבעשי"ת אמר כהם, ובשאר ימות השנה כחלקם. וכן במקום לאל לא יושיע, ללא יועיל, ונתנו טעמים לחילוקים אלו. אך כל אלה הם מנהגים ומנהגי מנהגים, וכאמור, לפי עיקר הדין, נוסח אחד היה ובו ראוי להידבק, כאמור לעיל. אולם ודאי שאין לשנות מנהג שנהגו, מפני המחלוקת. ועיין בספר ימים נוראים "ויעשו כולם אגודה אחת, להרב אלחנן מנצור, עמ' רלג ואילך.
2. לפי מיטב ידיעת נופלים על פניהם, עיין כנה"ג, ותפילת החודש, הוצאת מרגלית.

תאריך: 
01/09/11 ב' אלול התשע"א
x

Audio Playlist