נבואה

שאלה: 

לק"י לכבוד הרב רצון ערוסי יצ"ו, שלום רב.
1. "בכל אם יאמר לך נביא עבור על דברי תורה שמע לו חוץ מעבודה זרה" - עפ"י מימרא זו: אם יאמר לעבור על גילוי עריות ושפיכות דמים, חובה לשמוע לו?
2. אדם שעשה פעם אחת בלבד אות ומופת שאמר עתידות ודבריו התאמתו בדקדוק, מוחזק כנביא, אך עדיין אנו ממשיכים לבדוק את העתידות שיאמר.
א. כמה פעמים צריך לבדוק את דבריו כדי שיהא נביא ודאי?
ב. בזמן שרק מוחזק כנביא - האם חובה לשמוע לו בכל דבר, כגון אם יאמר לחלל שבת בהוראת שעה?
ג. מה ההבדל למעשה בין אדם שמוחזק כנביא, לנביא ודאי? האם יש הבדל בין הדברים שהם מצווים לעשותם? אם אין אז מה הנפ"מ בין מוחזק לודאי?

תשובה: 

1. באופן עקרוני אכן כן. אבל רק כדי לגדור גדר. לכן שפ"ד לצורך לגדור גדר, הוא כגון הוצאה להורג מי שאינו חייב מיתה, כדי לגדור גדר, כמו שהוציאו להורג את עובדי העגל, אף שלא הותרו, וכן כיו"ב. אשר לג"ע, כמו אסתר המלכה או כמו אלה שסוברים ששמשון נשא פלשתית מדין הוראת שעה, כדי לחדור לפלשתים ולהכותם, וכן כיו"ב.
2.
א. ראשית לכל מנין האותות והמופתים הוא שמדובר ב"אדם הראוי במלאכת ה"' (רבינו, יסודי התורה, י, א). ואם אכן הופיע בפנינו אדם שלפי אישיותו, יראת ה' שבו, מידות ודרך ארץ והשכלתו. ואומר שה' שלחו, יתן אותות, עד שנשתכנע ונראה שדבריו מתקיימים כולן. וכתב טורי אבן, שלפחות שלושה אותו. הערה ה, שם. אבל יש וגם במספר זה אין די.
ב. אם הוחזק כנביא שומעין לו לחלל שבת כשמורה מדין הוראת שעה.
ג. לאחר שהנביא הוחזק כנביא, הוא נביא ודאי. אלא אם כן התברר לאחר מכן שהוא נביא שקר, כגון שהורה לבטל מצווה או להוסיף מצווה ולא מדין הוראת שעה.

תאריך: 
12/07/11 י' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist