מס' שאלות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. ברכתי רק את ברכת הגומל חסדים טובים בלי ברכת המעביר שינה. (התחלתי מ:"יהי רצון מלפניך שתרגילנו") האם ברכת הגומל ברכה לבטלה?
2. בשולחן ערוך המקוצר של הרב רצאבי כתוב שהניעור בלילה יברך כל ברכות השחר חוץ מברכת על נטילת ידים והמעביר שינה. מדוע לא לברך את ברכת המעביר? למרות שלא ישנתי בלילה, נראה שאפשר לברך מכיון שמברכים ומודים לה' בכלליות על העברת השינה מהעינים. והראיה שמברכים ומודים לה' בכלליות - מי שהיה ער כל הלילה מברך את ברכת המחזיר נשמות לפגרים מתים.
3. בסוכות אנו מנסכים מים על גבי המזבח כדי שנתברך במים (תחילת הגשמים אחרי סוכות). בפסח אנו מביאים את מנחת העומר כדי שתתברך לנו התבואה (התבואה מוכנה לקצירה). בשבועות אנו מביאים את שתי הלחם כדי שיתברכו לנו פירות האילן. (בשבועות מתבכרים פירות האילן). כיצד שתי הלחם קשורים לפירות האילן? היה יותר נכון ואפשר לומר שבזכות הבאת הביכורים והנפתם, יתברכו לנו פירות האילן.
4. במשנה במסכת ראש השנה כתוב : "משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש, ושיהא יום הנף כולו אסור". מדוע כתוב שרבן יוחנן בן זכאי תיקן אחרי חורבן בית המקדש שכל היום כולו (טז' בניסן) יהיה אסור לאכול מן התבואה החדשה, הרי מן התורה אסור לאכול כל היום? (ספר החינוך כותב:"והיום בעונותינו שאין מקדש אסור מן התורה כל היום".)
תודה וכל טוב.

תשובה: 

1. הברכה היא אחת. עיין שו"ע, או"ח, מו,
א. וסידור עץ חיים, ובכל זאת אין ברכתך לבטלה. אלא שלא בירכת אותה כהלכה.
2. לפי הרמב"ם, מי שלא ישן כל הלילה, לא יברך המעביר וכיו"ב.
3. גם זה וגם זה. כי ברכת ה' תלויה בתפילות שלנו. ניסוך המים בסוכות מעורר אותנו להתפלל לה' עבור הגשמים, וזהו היסוד לברכת המים. וכן מנחת העומר מעורר אותנו להודות לה' על מה שנתן, ולהתפלל שייתן, ותתברך התבואה. וכך בשבועות, מנחת הלוויים והביכורים גורמים לנו להודות לה' על מה שנתן ולהתפלל לה' על שייתן פירות, וה' מברך אותנו בפירות.
4. אתה צודק. הוא רק דרש והתקין. עיין סוכה, מא,
ב. מנחות, סח,
ב. וכן בפיהמ"ש, סוכה, ג, י, וכן בפיהמ"ש מנחות י, ה.

תאריך: 
12/05/09 י"ז אייר התשס"ט
x

Audio Playlist